Farm animals

Wooden toys on the theme of farm animals